Informatieavond Ruimte voor de Maas bij Oeffelt 10 november 2021

25-10-2021
1107 keer bekeken 0 reacties

De klimaatverandering laat duidelijk zien dat we Nederland weerbaarder moeten maken tegen extremere weersomstandigheden. Extremere weersomstandigheden leiden tot nieuwe potentiële overstromingsrisico’s.

De provincie Noord-Brabant voert mede namens het ministerie, provincie Limburg, Waterschappen Aa en Maas en Limburg, Staatsbosbeheer en gemeente Boxmeer het project Ruimte voor de Maas bij Oeffelt uit. Zij werkt aan de plannen ter verbetering van de hoogwaterveiligheid in Nederland, langs de Maas en dus ook bij Oeffelt.

Bij Oeffelt en Gennep is de Maas versmald. De fundamenten van de provinciale weg en het oude spoor ‘het Duits lijntje’, in de uiterwaarden van de Maas bij Oeffelt, stuwen de Maas bij hoogwater op. Met de aanpak van deze ‘flessenhals’ dragen we bij aan de verbetering van de waterveiligheid in de toekomst.

Doelstelling

Het project verlaagt de waterstand van de Maas bij extreem hoogwater met ongeveer 21 centimeter. We maken twee openingen in de fundamenten van de provinciale weg (N264) en het ‘Duits Lijntje’. En we verlagen terplekke de uiterwaarde van de Maas (de weerd). Zo neemt bij extreem hoogwater het overstromingsgevaar af en is dat in de waterstand tot aan Venlo merkbaar. En met de aanpak zien we kansen voor het Maasheggengebied (UNESCO biosfeergebied) en het behoud van de lokale cultuurhistorie. Zo zorgen we dat iedereen langs de Maas veilig en fijn kan blijven wonen, werken en recreëren.

Waarover kunt u meedenken?

Tijd om de handen gezamenlijk uit de mouwen te steken, want niets doen is geen optie! Samen aan de slag voor een mooier en (water) veiliger gebied bij Oeffelt. Uw mening telt daarbij! Inbreng van bewoners en andere betrokkenen zorgt voor betere plannen. Daarom nodigen wij u uit om op meerdere momenten uw ideeën in te brengen (participatie). Ook bespreken wij de keuzes die we in de planuitwerking nog moeten maken. Het participatieproces ziet er als volgt uit:

 • In totaal drie Informatieavonden:
 • Op 10 november 2021 is iedereen van 18.30 uur tot 21.30 uur van harte welkom bij de informatieavond in de Kleppenburg te Oeffelt. Deze avond informeren wij u over de resultaten uit de verkenningsfase en kunt u terecht met vragen en ideeën over de verkenning en de participatie. In het kader van de coronamaatregelen en catering ontvangen we graag uw aanmelding voor de informatieavond via deze link.
 • Op 25 mei 2022 koppelen we u de variant, die dan onze gezamenlijke voorkeur kent (de voorlopige voorkeursvariant), terug. Meer informatie volgt t.z.t.
 • Op 7 september 2022 presenteren we u het definitieve ontwerp dat richting de minister van Infrastructuur en Waterstaat gaat. Meer informatie volgt t.z
 • In totaal vier werkateliers:

In de komende periode tot aan december 2021 organiseren wij vier werkateliers om het eerder vastgestelde idee uit 2018 (het Voorkeursalternatief) verder uit te werken. Graag horen wij of u in een atelier wilt meedenken en -werken aan mogelijke oplossingen en uitwerkingen. We willen in de werkateliers ook bepalen welke extra kansen/projecten tegelijk tot uitvoer kunnen komen. Het gaat over de volgende werkateliers:

 • In werkatelier 1 kijken we welke extra kansen/projecten er aansluiten op het Voorkeursalternatief. 
 • In werkatelier 2 kijken we naar de uitwerking van verbeteringen van het ontwerp (opdracht die bestuurders aan het einde van de verkenning hebben meegegeven).
 • In werkatelier 3 kijken we waar er winst is te halen op duurzaamheid (circulariteit, verminderen van energieverbruik en kansen voor gezondheid).

Werkateliers 1 t/m 3 organiseren we op donderdagochtend/middag 18 november 2021 in het Veerhuis in Oeffelt. U kunt zich via deze link aanmelden voor de werkatliers. 

 • We gebruiken werkatelier 4 om de informatie uit werkateliers 1 t/m 3 bij elkaar te brengen in een schets voor het inrichtingsplan. Daarin verwerken we 2 of 3 varianten die de basis vormen voor de effectbeoordeling in de Milieu Effecten Rapportage. In dit werkatelier toetsen we wat men vindt van deze varianten.

Dit vierde werkatelier is gepland op donderdag 25 november 2021 in de Kleppenburg te Oeffelt. U kunt zich via deze link aanmelden voor de werkatliers

 • In 2022 organiseren we nog twee werkateliers:

  • Op 16 juni 2022 lichten we hierin het uiteindelijke ontwerp (het Projectbesluit) toe
  • Op 14 april 2022 lichten we de keuze voor de voorlopige voorkeursvariant toe

Meer informatie hierover volgt t.z.t.

Stand van zaken
Net voor de zomervakantie hebben zeven partijen de bestuursovereenkomst voor het project Ruimte voor de Maas bij Oeffelt ondertekend. Hiermee slaan zij de handen ineen voor meer bescherming tegen hoogwater in Brabant én Limburg. Streven is een balans in water, natuur, landschap, cultuurhistorie en recreatie. We gaan in gesprek met betrokkenen (partners en omgeving) om te kijken welke kansen en projecten er liggen die in een keer met het project uitgevoerd kunnen worden.

Hoe verder?
Het project is onderdeel van het Deltaprogramma Maas. Tot eind 2022 werken we het voorkeursalternatief verder uit tijdens de zogenaamde planuitwerkingsfase. Hiervoor werken we toe naar een voorkeursbeslissing. Dit gebeurt in vier fasen. Bij elke fase is aangegeven welke wijze van participatie is voorzien. Begin 2023 start de uitvoering als alles verloopt volgens plannen. In 2028 is het project afgerond en opgeleverd. Kijk voor meer informatie over de vier fasen en planning op www.ruimtevoordemaasbijoeffelt.nl

Laatste nieuws ontvangen?

Meldt u aan voor onze nieuwsbrief!

Afbeeldingen

0  reacties

Cookie-instellingen