Home > FAQ

FAQ

Uiteraard is dit een aandachtspunt voor ons. Waar het project schade aanbrengt aan natuur zorgen we voor compensatie. We maken ook nieuwe natuur. Indien we Maasheggen moeten verwijderen voor het project, zorgen we voor compensatie op een andere plek in het gebied. Dit gebeurt in nauw overleg met het projectteam Noordelijke maasvallei.

Er is een gezamenlijke aanpak van overheden om de waterveiligheid op en rond de Maas te verbeteren. Binnen de samenwerking van het Deltaprogramma heeft elk project zijn verantwoordelijkheid om te voldoen aan het rivierkundig beoordelingskader van Rijkswaterstaat. Daarmee wordt berekend hoe de waterstanden veranderen als gevolg van de te nemen maatregelen. Daarbij houden we rekening met de meest actuele stand van zaken van alle projecten langs de Maas, zowel bovenstrooms als benedenstrooms.

Ons project verlaagt de waterstand van de Maas bij extreem hoogwater ongeveer 21 centimeter. De maatregelen bestaan uit het maken van twee openingen in de fundamenten van de provinciale weg (N264) en het ‘Duits Lijntje’. En we verlagen terplekke de uiterwaarden van de Maas (de weerd). Zo neemt bij extreem hoogwater het overstromingsgevaar af en is dat in de waterstand tot aan Venlo merkbaar. En met de aanpak zien we kansen voor het Maasheggengebied (UNESCO biosfeergebied) en het behoud van de lokale cultuurhistorie.

Ons project verlaagt de waterstand van de Maas bij extreem hoogwater ongeveer 21 centimeter. De maatregelen bestaan uit het maken van twee openingen in de fundamenten van de provinciale weg (N264) en het ‘Duits Lijntje’. En we verlagen terplekke de uiterwaarden van de Maas (de weerd). Zo neemt bij extreem hoogwater het overstromingsgevaar af en is dat in de waterstand tot aan Venlo merkbaar. En met de aanpak zien we kansen voor het Maasheggengebied (UNESCO biosfeergebied) en het behoud van de lokale cultuurhistorie.

Zo zorgen we dat iedereen langs de Maas veilig en fijn kan blijven wonen, werken en recreëren. Ons streven is een balans in water, natuur, landschap, cultuurhistorie en recreatie. We gaan in gesprek met betrokkenen (partners en omgeving) om te kijken wat de meekoppelkansen zijn. Met draagvlak voor onze plannen creëren we een waterveilig natuurgebied dat past binnen de cultuurhistorische context van de Maas, Oeffelt en Gennep. Een mooi stukje van de Noordelijke Maasvallei met haar kenmerkende Maasheggen. Waar Maasheggen verdwijnen, compenseren we dit door het creëren van nieuwe Maasheggen in geschikte natuur buiten het projectgebied. 

De klimaatverandering laat duidelijk zien dat we Nederland weerbaarder moeten maken tegen langdurige periodes van droogte en plotselinge hoosbuien. Hierdoor kunnen ook rivieren een extreem hoge waterstand bereiken. Als één overheid willen de provincie, waterschappen en gemeenten daarom samen werken aan een klimaatrobuust Brabant voor de natuur, de economie en voor alle Brabanders.

De klimaatverandering laat duidelijk zien dat we Nederland weerbaarder moeten maken tegen extremere weersomstandigheden. Extremere weersomstandigheden leiden tot nieuwe potentiële overstromingsrisico’s. Bij Oeffelt en Gennep is de Maas versmald. De fundamenten van de provinciale weg en het oude spoor ‘het Duits lijntje’, in de uiterwaarden van de Maas bij Oeffelt, stuwen de Maas bij hoogwater op. Met de aanpak van deze ‘flessenhals’ dragen we bij aan de verbetering van de waterveiligheid in de toekomst.

We proberen slimme combinaties te maken. Dat is wel zo efficiënt. Het levert ook meerwaarde op voor het gebied.

Tot eind 2022 werken we het voorkeursalternatief verder uit tijdens de zogenaamde planuitwerkingsfase. Begin 2023 start de aanbesteding van de uitvoering. In 2026 is het project afgerond en opgeleverd.

Dat komt omdat er veel tijd nodig was om dekkende financiering te krijgen. En om goede afspraken te maken over de financiering tussen partners voor de start van de volgende fase van het project.

U leest het laatste nieuws onder tabblad nieuws en onder tabblad Planning leest u meer over de stappen die we de komende tijd nemen.

De provincie Noord-Brabant voert mede namens het ministerie, provincie Limburg, Waterschappen Aa en Maas en Limburg, Staatsbosbeheer en gemeente Land van Cuijk het project ‘Ruimte voor de Maas’ bij Oeffelt uit.

Wij organiseren meerdere werkateliers en informatieavonden om wederom informatie te delen en input te vragen van de omgeving. U vindt op deze website hier meer informatie over onder nieuws en planning.

Cookie-instellingen